Velkommen Faciliteter Historie For medlemmer For ikke medlemmer Billeder Links
   
Historie
- Blomsterhaven fra start til nu.

 FORENINGENS HISTORIE - OPDATERET 2016

 Siden 2002-03 med start på byggeriet og indflytning, er der sket meget og en opdatering af foreningens historie må være tiltrængt.

 Foreningen fik en god start, finansieringen var på plads, og Nordea valgt som pengeinstitut, et samarbejde der har virket rigtig godt og gør det fortsat.

 Lånene i LR Realkredit blev i 2006 omlagt, og der blev vedtaget på generalforsamlingen, at der blev optaget et lån på i alt 25 mio. kr. med 10 års afdragsfrihed, og med en renteswap tilknyttet. Swaplån har i den forløbne 10 års periode været meget udskældt, og mange foreninger med bindinger til de respektive pengeinstitutter, kom i knibe og for fleres vedkommende på konkursens rand, og med andelskapitalen gået tabt.

 Det har ikke været tilfældet for AS Blomsterhaven. Foreningen har en sund og god økonomi, og ved udgangen af 2014 en egenkapital på 23 mio. kr. Lånet blev i 2013 omlagt, og et nyt lån i Nordea Realkredit på 26 mio. kr. blev vedtaget på generalforsamlingen. Lånet er med renteloft på 3%, og med en bindingsperiode på 14 år, til udgangen af 2027. Med det nuværende lave renteniveau tæt på 0, er det en fornuftig låneomlægning, der betyder at den nuværende husleje vil ligge konstant i mange år.

 Alle 27 boliger blev indflyttet i løbet af 2003. Der var en god beboersammensætning, lige fra børnefamilier til pensionister – og det var godt og forventeligt at alle kunne se mulighederne for at få et attraktivt sted at bo. Der har naturligvis været udskiftninger i årene, der er gået. Typisk børnefamilier der får for lidt plads efterhånden som børnene bliver ældre, og der er nu ikke flere børnefamilier i Blomsterhaven.

 Fælleshuset er samlingspunktet for mange sammenkomster og begivenheder: her afholdes runde fødselsdage, konfirmationer, bryllupsfester m.v. En fast tradition forekommer jævnligt: fællesspisning, hvor det går rundt mellem beboerne at arrangere med indbydelser, fastlægge menuen og lave maden, som så bliver til nogle hyggelige og festlige timer med god mad, vin o.s.v.

Blomsterhavens almene vedligeholdelsesstand er et emne, alle interesserer sig for. Hver bolig har er tilliggende, som er anlagt som have med blomster og græsplæner, og hvor man man slappe af og nyde det udendørs, når vejret tillader det. To gange årligt, forår og efterår, afholdes grøn lørdag, hvor man mødes en lørdag formiddag i nogle timer. Vi får container, og så får fællesarealerne en overhaling, hvor der bliver ryddet op, klippet bevoksning, fælleshuset får en gang hovedrengøring. Noget alle hygger sig med, og slutter dagen med hotdogs og lidt til at skylle ned med. Så får man også ryddet op i de hjemlige bede og haver, så containeren bliver fyldt godt op med haveaffald.

 Vi har 2 faste hold, der tager sig af den løbende vedligeholdelse af fællesarealerne. Græsholdet, der sommeren over holder plænerne i velslået stand, og sørger for almindelig oprydning. Vinterholdet sørger for snerydning og saltning i det nødvendige omfang, så alle kan færdes sikkert, og undgår glatføreuheld.

 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der hver vælges for en 2-årig periode ad gangen. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift, og arbejde og ansvar har sit udgangspunkt i foreningens vedtægter, samt de beslutninger der vedtages på den årlige ordinære generalforsamling.

 Der er en fast procedure for generalforsamlingens med minimumskrav til indholdet i dagsordenen. Dertil kan foreningens medlemmer komme med forslag til dagsordenen, som så behandles og vedtages eller forkastes.

 I årenes løb har vi bl.a. vedraget en Husorden for foreningen, der indeholder et regelsæt som så skal respekteres, f.eks. P-regler, farvevalg udendørs på læhegn o.s.v.

 Af vigtige beslutninger i årenes løb på baggrund af indkomne forslag kan nævnes: vedligeholdelsesplan med fordeling af udgifter, som dels foreningen betaler, og dels den enkelte selv skal betale, P-aftale med City Park for vore P-pladser, og her i 2016 anskaffelse af en hjertestarter – bare for at nævne et par af de vigtigste beslutninger, meget andet er også vedtaget i årenes løb.

 I skrivende stund er vi i 2016. Foreningen har i de forløbne år været præget af en stabil udvikling, hvor Blomsterhaven er et attraktivt sted at bo, og efterspørgslen efter en bolig er stigende, og flere er registreret på Ventelisten. Økonomien er veltrimmet og sund. Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan som rækker 10 år frem, så man hele tiden har styr på vedligeholdelsesstanden på bygningerne. Udvendigt malerarbejde af træværk, algebehandling af tagene m.m. indgår heri, så vi sikrer en god forebyggende vedligeholdelsesstand. Indvendigt foretages serviceeftersyn af VVS-installationer, elektriske installationer, så vi som udvendigt sørger for forebyggende vedligeholdelse. Alt sammen for at sikre, at boligerne fremstår vel vedligeholdte, både ude og inde. Det skal samtidig sikre, at det økonomiske overblik er intakt, og ikke mindst af hensyn til foreningens medlemmer, både de nuværende og de tilkommende.